TT Họ và tên Cơ quan công tác Chức danh
1 PGS.TS. Lưu Thế Anh Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Lê Tuấn Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Phó Trưởng ban
3 TS. Nguyễn Vũ Giang Phó Viện trưởng, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Phó Trưởng ban
4 TS. Võ Thanh Sơn Phó Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường Tổng Thư ký
5 TS. Nguyễn Thị Anh Thu Trưởng ban, Ban Hợp Tác và Phát triển, ĐHQGHN Phó Trưởng ban
6 PGS.TS. Vũ Văn Tích Trưởng ban, Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN Ủy viên
7 GS.TS. Stefan Krause Đại học Birmingham, Vương quốc Anh Ủy viên
8 GS.TSKH. Trương Quang Học Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Viện Tài nguyên và Môi trường Ủy viên
9 ThS. Phạm Việt Hùng Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Viện Tài nguyên và Môi trường Ủy viên
10 ThS. Trần Thu Phương Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường Thư ký